External Quality evaluation of non-University study programmes in Lithuania

Main Article Content

Gintaute Zibeniene.

Abstract

The author analyzes the international nature of study programme evaluation with regard to the assurance of study quality. The organisation of the evaluation process of the non-university study programmes which were developed and submitted for realisation in Lithuania and other countries is also presented and compared. It is being analysed whether it is possible to identify the quality of these programmes based on quantitative and qualitative indicators.

Article Details

How to Cite
Zibeniene., G. (2015). External Quality evaluation of non-University study programmes in Lithuania. The Journal of Quality in Education, 5(6BIS), 10. https://doi.org/10.37870/joqie.v2i2.104
Section
Papers

References

1. Alkin, M. C., McNeil, J. D. (2002). Curriculum Evaluation. In the International Encyclopaedia of the Social & Behavioral Sciences. http://search.epnet.com/custlogin.asp?custid=s4864746...
2. Barnett, R. (1990) The Idea of Higher Education. SRHE.
3. Berlin Communique (2003). Communique of the Conference of Ministers responsible for Higher Education in Berlin on 19 September, 2003. www.skvc.lt.
4. Berk, R. A., Rossi, P. H. (1998). Thinking about Program Evaluation. Thousand Oaks, CA: Sage.
5. Bitinas, B. (1998). Ugdymo tyrime metodologija. Vilnius: Jošara.
6. Bitinas, B. (2000). Ugdymo filosofija. Vilnius: Enciklopedija.
7. Bologna Declaration (1999).http://europe.eu.int/comm.
8. Broadfoot M. Patricia (1996). Education, assessment and society. Open University Press. Buckingham. Philadelphia.
9. Brophy, J. And Alleman, J. (1991). Activities as instructional tools: A framework for analysis and evaluation. Educational researcher, 20(4), pp. 9-23.
10. Campbell, C., Dr. Marijk van der Wende, (2000). International Initiatives and Trends inQuality assurance for European Higher Education. Helsinki: The European Network for Quality Assurance in Higher Education.
11. Campbell, C., Rozsnyai C. (2002). Papers on Higher Education. Bucharest. ISBN 92-9069-171-3.
12. CEDEFOP (1997). Indicators in perspective. The use of Quality indicators in vocational education and training. www. cedefop.gr.
13. Čižas, A. (2001). Bandymai nusmaigstyti tarptautines studije gaires. Aukštojo mokslo sistemos ir didaktika: konferencijos pranešime medžiaga (p.p. 42-47). Kaunas: Kauno technologijos universitetas.
14. Čižas, A. (1999). Studije programe kokybes vertinimo strategija. Lietuvos mokslas ir pramone: konferencijos pranešime medžiaga (p.p. 88-91). Kaunas: Technologija.
15. Čižas, A. (1996). Studije kokybe ir jos vertinimo perspektyva. Lietuvos mokslas ir pramone: XXI amžiaus technologijas pasitinkant: konferencijos pranešimemedžiaga (p.p. 88-91). Kaunas: Technologija.
16. Dabartines lietuvie kalbos žodynas (2000). Vilnius: Mokslo ir enciklopedije leidybos institutas.
94
17. Drucker, P. (1993). Post-Capitalistic Society. Butterworth-Heineman.
18. Gudaityte, D. (1998). Elitinio ir masinio aukštojo mokslo bruožai. Aukštojo mokslo sistemos ir didaktika: konferencijos pranešime medžiaga p.p. (51-57). Kaunas: Technologija.
19. Gudaityte, D. (2000). Aukštojo mokslo tapimo masiniu reiškinio ypatumai: pasaulines tendencijos ir projekcija e Lietuvą (daktaro disertacija, Kauno technologijos universitetas, 2000).
20. Gudaityte, D. (2002). Aukštojo mokslo tapimo masiniu tyrimo metodologiniai aspektai (II): institucine bei funkcije evairove. Socialiniai mokslai, 1 (33), 7-17.
21. Holmen, B., McLean M. (1967) The curriculum a comparative perspective. London.
22. Jucevičiene P., Lepaite D. (2000). Kompetencijos sampratos erdve. Socialiniai mokslai. Nr. 2. KTU: Technologija.
23. Jucevičiene, P. (2003, gruodis). Mokslo ir studije internacionalizavimo Lietuvoje problemos. PraneÅ¡imas skaitytas tarptautineje konferencijoje "žLietuvos aukÅ¡tasis mokslas: diagnoze ir prognozes", Vilnius-Kaunas.
24. Kerr, F. J.(1967). Changing the curriculum. London: University of London press LTD.
25. Laužackas, R. (1999). Sistemoteorines profesinio rengimo kaitos dimensijos. Kaunas.
26. Laužackas, R. (2000). Mokymo turinio projektavimas. Kaunas.
27. Laužackas, R. (2002). Žinie visuomenes iÅ¡Å¡ekiai ir profesijos mokytoje tÄ™stinis mokymas. // Profesijos mokytojo kvalifikacija "“ svarbiausias profesinio rengimo tolesnes pletros kriterijus: tarptautines konferencijos medžiaga (p. 16-25). Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos, 2002 (4). Kaunas.
28. Lepaite, D. (2003). Kompetenciją pletojančie studije programe lygio nustatymo metodologija. Monografija. Kaunas: Technologija.
29. Lietuvos aukšteje mokykle studente ir absolvente sociologinis tyrimas (2003). Vilnius.
30. Losak, John; Burns, Neil (1971). An Evaluation of the Community College Studies. Program for the Year 1969-70. http://search.epnet.com.
31. LR Švietimo ir mokslo ministerija (2000). Švietimo ir mokslo ministro 2000 10 26 esakymas Nr. 1326 "Del nuoseklieje studije programe nuostate patvirtinimo" Valstybes žinios. 2000, 91-2841.
32. Michel, A. (2003). Trečiasis Prahos forumas. Kokybes gerinimas, vizija, realybe. www.smm.lt
33. Middlehurst, R. (2001). Quality Asurance Implications of New Forms of Higher Education. Helsinki: European Network for Quality Assurance in Higher Education.
34. Misienas, M., Savickiene I. (2002). Studije kolegijoje kokybes užtikrinimo teoriniai ir praktiniai aspektai (Theoretical and practical aspects of study quality assurance in a college). Profesinis rengimas. Tyrimai ir aktualijos, 5, 72-81.
95
35. Misienas, M. (1999). Aukštesniosios mokyklos veiklos tobulinimas diegiant kokybes laidavimo sistemos elementus. Socialines kaitos procesai ir profesinio rengimo vyksmas, 2 knyga, 116-119.
36. Misienas, M., Tetlys, V. (2003). Neuniversitetinie studije kokybes užtikrinimo sistemos kerimo teoriniai ir praktiniai aspektai. Studije kokybes užtikrinimo sistemos modeliavimas pasaulines patirties kontekste: konferencijos pranešime medžiaga (p.p. 55-68). Kaunas: VDU.
37. Pukelis K. (1999) "Curriculum" sampratos adaptavimasis lietuviškoje pedagogineje kulteroje: problemos ir sielymai. Kn.: Socialines kaitos procesai ir profesinio rengimo vyksmas. 2 knyga, Kaunas: VDU. P. 82-89.
38. Pukelis, K., Savickiene, I. (2003). Studije kokybes vertinimo sisteme lyginamoji analize: pasauline patirtis. Studije kokybes užtikrinimo sistemos modeliavimas pasaulines patirties kontekste: konferencijos pranešime medžiaga (p.p. 15-27). Kaunas: VDU.
39. Savickiene, I., Pukelis, K. (2003). Studije kokybes vertinimas instituciniu lygmeniu: dimensijos, standartai ir kriterijai. Studije kokybes užtikrinimo sistemos modeliavimas pasaulines patirties kontekste: konferencijos pranešime medžiaga (p.p. 29-37). Kaunas: VDU.
40. Spiel, C. (2002). Program Evaluation. In the International Encyclopedia of the Social&Behavioral Sciences.
41. Stasiulioniene, V. (2003). Kokybes laidavimo sistema Utenos kolegijoje. AukÅ¡tasis mokslas "“ žinie visuomenei: konferencijos praneÅ¡ime medžiaga (p.p. 62-67). Kaunas: Technologija.
42. Stumbrys, E. (2003). Lietuvos aukÅ¡tojo mokslo kokybes užtikrinimas "“ pirmaeilis dabarties uždavinys. Studije kokybes užtikrinimo sistemos modeliavimas pasaulines patirties kontekste: konferencijos praneÅ¡ime medžiaga (p.p. 9-14). Kaunas:VDU.
43. Stobart G., Gipps C. (1997). Assessment. London.
44. Tarptautinie žodžie žodynas (1985). Vilnius.
45. The Centre for Quality Assurance and Evaluation of Higher Education. (1998). Evaluation of European Higher Education: A Sattus report. Denmark.
46. The Danish Evaluation Institute (2003). Quality procedures in European Higher Education. Helsinki: European Network for Quality Assurance in Higher Education.
47. The Program Evaluation Standards. www.eval.org.html, 2002
48. Thune, Ch. (2002). Future Relationships and Dilemmas of Quality Assurance and Accreditation. In 24 th EAIP Forum Prague 8-11 September 2002, www.enqa.net .
49. Tidikis, S. (1998). Studije kokybes vertinimo kriterije problemos. Studijos aukštojoje mokykloje: pranešime medžiaga, 1 knyga (p.p. 16-19). Kaunas: Technologija.
50. Tyler, R. W. (1949). Basic principles of Curriculum and Instruction. Chicago: The university of Chicago Press.
51. Vengris, S. (1998). Studije kokybes vertinimo sistemos perspektyvos. Aukštojo mokslo sistemos ir didaktika: konferencijos pranešime medžiaga, 1 knyga (p.p. 13-
96
15). Kaunas: Technologija.
52. Vroeijenstijn A. I. (1995). Improvement and accountability: navigating between scylla and charybdis. London and Bristol, Pensylvania.
53. Žibeniene, G. (2002). Neuniversitetinie studije programos: rengimo ištakos ir vertinimas. Pedagogika: mokslo darbai, 64, 68-75.
54. Žibeniene, G. (2003a). Non-university curriculum development: background and assessment.// Business Studies in European Environment: international conference material (CD). Vilnius.
55. Žibeniene, G. (2003b). Kolegije pedagogai kryžkeleje: kaip veiksmingai pasiekti žinie ir gebejime dermę. Pedagogika: Mokslo darbai, 68, 173-181.
56. Žydžienaite, V. (2003). Komandinio darbo kompetencije edukacine diagnostika ir je vystymo, rengiant slaugytojus pagrindimas (Daktaro disertacija, Kauno technologijos universitetas, 2003).